Team des Allgemeinen Entschädigungsfonds

Geschäftsleitung

Mag.a Hannah Lessing (Generalsekretärin)

Schiedsinstanz

Alexandra Berner, BA, , DW 251
MMag.a Susanne Helene Betz, , DW 121
Sarah Fink BA (Hons), DipTrans IoL, , DW 219
Mag. Martin Niklas, , DW 136
Mag. Dr. Peter Stadlbauer, , DW 152

Finanzen und Personal

Manuela Dorr, , DW 119
Mag.a Catherine Friedmann, , DW 190
Mag.a Sonja Öhler, , DW 146
Mag.a Judith Pfeffer (Leitung), , DW 237

Historische Recherchen, Kunstrestitution und Findbuch

Walter Amtmann, BA, , DW 177
Annette Eisenberg, MSc, , DW 167
Julia Hacker, , DW 187
Dr. Joseph Klement (Leitung), , DW 201
Mag.a Iris Petrinja, MSc, , DW 164
Sandra Pummer, , DW 215
MMag.a Susanne H. Betz, , DW 121
Albena Zlatanova, , DW 138

IT

Jamel Chaabane, MSc, , DW 159
Ulrich O. Fischer, , DW 243
Dipl. Taís Martí Fusté, , DW 159
Mag. Ing. Tomo Grabovac, , DW 193
Markus Hennebach, , DW 228
Mag. Harald Hubinger (Leitung), , DW 157
Farzad Omid, BSc, , DW 150